Kancelaria Notarialna 
Aleksandra Kaczanowska

Kancelaria Notarialna w Świebodzinie

Nasza kancelaria, otwarta w tym roku w Świebodzinie, oferuje usługi notarialne. Zapewniamy bezpieczeństwo obrotu prawnego i skuteczne zabezpieczenie Państwa interesów. Skorzystaj z naszej fachowej pomocy i załatw swoje sprawy notarialne sprawnie i bezpiecznie.

Zapraszamy do kontaktu!

Usługi i Czynności Notarialne 

Transakcje dotyczące nieruchomości, użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych i użytkowych, a także praw do lokali spółdzielczych

Przed wykonaniem czynności notarialnych prosimy o podanie numeru księgi wieczystej i oszacowanie wartości nieruchomości, abyśmy mogli ustalić koszty aktu notarialnego.

Umowa Sprzedaży

Sprzedawca zobowiązuje się przekazać kupującemu własność nieruchomości i wydać mu ją, natomiast kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy ustaloną cenę sprzedaży.

Umowa Darowizny

Darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania darowizny na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku; ewentualny podatek zależy od stopnia pokrewieństwa między stronami umowy.

Umowa o Dożywocie (dotyczy tylko nieruchomości)

W zamian za przeniesienie własności nieruchomości, nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie wsparcie finansowe, oraz pomoc zarówno na co dzień, jak i w chorobie.

Umowa o Zniesienie Współwłasności

Podział nieruchomości lub przekazanie nieruchomości między współwłaścicielami lub na wyłączną własność jednego współwłaściciela; może skutkować podatkiem, który zależy od wystąpienia spłaty/dopłaty lub pokrewieństwa/powinowactwa między stronami.

Umowa Przedwstępna

Gdy strony nie mogą jeszcze zawrzeć ostatecznej umowy, zobowiązują się względem siebie do jej zawarcia w przyszłości.

Umowa Zmiany

Każda ze stron zobowiązuje się przekazać drugiej stronie własność nieruchomości w zamian za jej zobowiązanie do przekazania własności innej nieruchomości.

Umowa Deweloperska

Umowa między nabywcą a deweloperem zobowiązuje dewelopera do budowy budynku, ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, oraz przekazania nabywcy własności tego lokalu oraz praw do korzystania z niego.

Czynności związane ze spółkami i fundacjami

Umowy, akty założycielskie, protokoły.

Umowa lub Akt Założycielski

Umowa lub akt założycielski spółki handlowej

Akt Ustanowienia

Akt ustanowienia fundacji

Protokół

z zebrania wspólników, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Czynności związane ze spadkami i dziedziczeniem

Testament

w którym można powołać spadkobiercę do całości spadku, uczynić zapis windykacyjny (decyzja, że określona osoba dziedziczy konkretny przedmiot, np. nieruchomość), nałożyć na spadkobiercę określone obowiązki, ustanowić wykonawcę testamentu.

Odrzucenie Spadku

Jeżeli nie minęło 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do dziedziczenia, może on odrzucić spadek.

Umowa o Dział Spadku

Podział nieruchomości między spadkobierców lub przekazanie nieruchomości jednemu z nich na wyłączną własność; może podlegać opodatkowaniu, jeśli wystąpią spłaty/dopłaty.

Umowa o Zrzeczenie się Dziedziczenia

Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy przez umowę. Umowa taka dotyczy również zstępnych zrzekającego się, chyba że strony postanowią inaczej.

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Dokument wykazujący spadkobierców oraz informujący o ich udziałach w spadku, wraz z wskazaniem osób, na rzecz których zmarła osoba uczyniła zapisy windykacyjne; wymagane są m.in. następujące dokumenty:

- odpis aktu zgonu,
- dokument z numerem PESEL osoby zmarłej,
- odpisy aktów urodzenia/małżeństwa spadkobierców.

Nie jest możliwe udzielenie pełnomocnictwa do tej czynności. Koszty zależą od liczby uczestników, ilości testamentów oraz daty śmierci.

Czynności związane z prawem rodzinnym

Umowy majątkowe oraz o podział majątku wspólnego.

Umowa Majątkowa

Rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzona wspólność majątkowa.

Umowa o Podział Majątku Wspólnego

Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami, w których małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej albo między byłymi małżonkami.

Inne czynności

Protokoły, oświadczenia, pełnomocnictwa, poświadczenia i inne.

Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji

Osoba zobowiązania poddaje się egzekucji między innymi w związku z umową najmu okazjonalnego, pożyczki, kredytu albo alimentacyjną.

Ustanowienie Ograniczoych Praw Rzeczowych

Na przykład ustanowienie służebności przesyłu, gruntowej, mieszkania lub hipoteki.

Poświadczenia

- podpisu – złożenie podpisu w obecności notariusza lub uznaniu wcześniej złożonego podpisu za własnoręczny,
- za zgodność z przedstawionym dokumentem.

Pełnomocnictwo lub Zgoda Małżonka

Na dokonanie czynności.

Notariusz - Definicja 

Notariusz (dawniej w Polsce „Rejent”) – zawód zaufania publicznego wykonywany przez osobę upoważnioną przez władzę państwową do stwierdzania pewnych faktów, mających znaczenie prawne (np. własnoręczności podpisów, zgodności odpisów, daty czynności itp.) oraz współdziałania przy sporządzaniu pewnych aktów prawnych (np. umowy sprzedaży, darowizny, aktu poświadczenia dziedziczenia itp.). Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Notariusz to prawnik wyłączony ze struktur administracyjnych i urzędowych organów państwowych, pełniący rolę gwaranta pewności prawa i bezkonfliktowości w obrocie prywatnoprawnym, będący bezstronnym powiernikiem i doradcą prawnym, który nadaje dokumentom charakter urzędowy.

Opłaty

Aby uzyskać informację o kosztach Państwa czynności, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Taksa Notarialna

Wynagrodzenie za sporządzenie czynności notarialnej pobiera notariusz, a jego maksymalne stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do takiej opłaty dodawany jest podatek od towarów i usług (VAT), który jest przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

Podatki

W związku z niektórymi czynnościami notarialnymi notariusz pobiera podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

- Podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera opłaty sądowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych.
Różne metody płatności
Nasza firma akceptuje różne metody płatności, aby dostosować się do Twoich potrzeb i preferencji. Możesz wybrać płatność gotówką, kartą kredytową, BLIKiem lub przelewem bankowym.
We speak English and French
We are proud to offer bilingual support in both English and French. Our team is fluent in these languages, allowing us to assist you effectively and efficiently.

Skontaktuj się z nami

Masz sprawę notarialną do załatwienia? Skontaktuj się z nami i umów się na konsultację prawną lub dokonanie czynności notarialnych.
Formularz Kontaktowy

Nasz Adres

Aleksandra Kaczanowska Notariusz
Ul. 1 Maja 13
66-200 Świebodzin
Godziny otwarcia
Poniedziałek: 10:00  - 18:00
Wtorek - Czwartek: 9:00 - 17:00
Piątek: 9:00 - 15:00
Sobota - Niedziela: Nieczynne

Dokonanie czynności notarialnych o innej porze lub w innym dniu, w tym w soboty, jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z notariusz.

Numer Konta Bankowego

45 1090 1535 0000 0001 5721 5655

NIP Kancelarii

9292082008
© 2024 - Wszystkie prawa zastrzeżone